Gebiedsofferte

Vanuit de overheid worden verschillende ruimtelijke vraagstukken gepresenteerd met betrekking tot het landelijk gebied. Deze vraagstukken zijn vertaald in het zogenaamde NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) en het PPLG (Provinciaal Programma Landelijk Gebied). De kwesties die hierin naar voren komen, betreffen klimaat, natuur en water. In de maanden oktober en november gaat de provincie Groningen voor het PPLG kijken naar de huidige stand van zaken met betrekking tot bovengenoemde vraagstukken. Diverse aspecten worden hierbij geëvalueerd, waaronder de landbouw. Om een nulmeting uit te voeren, worden verschillende belanghebbenden betrokken, waaronder TBO’s, collectieven, LTO, burgers, boeren en andere relevante partijen. Hiermee wordt een startdocument opgesteld dat aangeeft welke richting ze willen inslaan. De resultaten die hieruit voortkomen zullen worden vertaald in doelstellingen die een tijdspanne van meer dan tien jaar beslaan. Deze doelstellingen moeten in april en maart duidelijk zijn geformuleerd. Voor het verzamelen van informatie is de provincie Groningen opgedeeld in zeven deelgebieden. Voor elk deelgebied is door de provincie een gebiedscoördinator en gebiedsverkenner aangewezen om de benodigde informatie te verzamelen. De NPLG en PPLG, zoals hierboven beschreven, zijn nog steeds tamelijk vaag en flexibel. Samen met overheidsinstanties, experts en collectieven willen wij hierop inspelen om invloed uit te oefenen op het behalen van de doelstellingen van het PPLG.

Het is evident dat de provincie Groningen een agrarische provincie is. Landbouw vormt het verdienmodel van het landelijk gebied en dit willen wij uiteraard behouden.

De mogelijkheden, expertise en oplossingen bevinden zich binnen het gebied zelf, met name bij de agrariërs. In samenwerking met de collectieven Groningen West en Noardlike Fryske Wâlden willen we een gebiedsofferte opstellen dat gericht is op verbetering van bodem, water, biodiversiteit, landschap en klimaat. Met een gebiedsofferte streven aanbiedende (agrariërs) en vragende partijen (overheden) naar langdurige overeenkomsten over deze diensten. Op deze manier biedt de gebiedsofferte zekerheid voor het behalen van resultaten en biedt het perspectief voor de landbouw in het gebied.

Aanmelden nieuwsbrief