Natuurbeheer

Boerennatuur Midden Groningen

Agrarisch Natuurbeheer

Vanaf 1 januari 2016 wordt het agrarisch natuurbeheer collectief geregeld. Dat wil zeggen: deelnemers aan agrarisch natuurbeheer hebben niet meer een individueel contract met de overheid, maar sluiten het contract af bij het collectief. Het collectief heeft vervolgens weer een contract met de overheid. Aanleiding voor deze verandering zijn de hoge overheadkosten, en tegenvallende resultaten van het agrarisch natuurbeheer. Dit moet en kan anders!
Door het werken via collectieven, gaat de overheid van 14.000 individuele contracten naar 40 collectieve contracten in heel Nederland. Daarnaast moet ook de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer omhoog. Daarom is in Nederland gekozen voor collectieven, gevormd door lokale agrarische natuurverenigingen (anv’s): de streek aan zet! De anv’s en collectieven kennen het gebied en de mensen. Samen moeten we ervoor zorgen dat de resultaten verbeteren. Collectief zetten we ons in voor het verbeteren van de vogelstand.
Maar naast het akker- en weidevogelbeheer, zijn ook de leefgebieden ‘droge- en natte dooradering’ ontwikkeld, met bijbehorende doelsoorten zoals de grote modderkruiper en de groene glazenmaker. Deze vormen van beheer zijn nieuw voor de collectieven en anv’s. Om deze reden is er voor gekozen om in 2016 hier nog niet op in te zetten, maar eerst in samenwerking met relevante partners onderzoek te doen naar de mogelijkheden in ons gebied. Enkel effectief beheer, daar zetten we op in!

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

ANLb is een Europees programma ter bescherming van zeldzame diersoorten. Boerennatuur Midden Groningen werkt samen met de provincie om dit uit te voeren.  Natuur- en landschapsbeheer bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen:

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlB

Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 provincie Groningen

Elk jaar stelt de provincie Groningen haar Natuurbeheerplan op. Hierin legt zij de beleidskaders vast waarbinnen onder andere het agrarisch natuurbeheer mogelijk is. Met de nieuwe aanpak, de indeling in zgn. ‘leefgebieden’ zijn de oude kerngebieden voor akker- en weidevogelbeheer nauwer begrensd. Doel is om het agrarisch natuurbeheer meer geclusterd te realiseren.

Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 en bijbehorende kaart zijn hier te vinden.

Voor 2017 heeft Boerennatuur Midden Groningen een aantal aanpassingen op de begrenzing weten te realiseren. Zie hiervoor de door Boerennatuur Midden Groningen ingediende zienswijze, en de Nota-Reacties-en-Commentaar-Natuurbeheerplan-Groningen-2017 van de provincie.

Gebiedsplan

Met het indienen van de gebiedsaanvraag bij de provincie Groningen hoort ook een onderbouwing van het beoogde te contracteren beheer. Waarom doen we wat we doen? In samenspraak met ecoloog Bauke Koole is er daarom een beknopt gebiedsplan opgesteld voor 2016. Deze vindt u hieronder.

GebiedsOfferteCollectiefMiddenGroningen_versie 09_september_2015_versie1

Beheerpakketten

Binnen het stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer zijn er landelijk tal van pakketten ontwikkeld. Pakketten voor alle leefgebieden: open grasland, open akker, droge- en natte dooradering. Zie hieronder deze landelijke lijst. Deze landelijke lijst wordt vervolgens door de collectieven toegespitst op de voor dat gebied relevante zaken. Voor de leefgebieden open grasland en open akker is dit voor Boerennatuur Midden Groningen gedaan, zie onderstaande beheervoorschriften welke voor beheerders binnen het gebied van Boerennatuur Midden Groningen gelden.

In 2017 zal er een start gemaakt worden met de droge dooradering. Hiervoor heeft nog geen nadere uitwerking plaatsgevonden door het collectief. Dit zal worden gedaan, wanneer in overleg met het gebied duidelijk wordt welke pakketten ingezet gaan worden. Ook zijn er voor bijvoorbeeld open grasland meer pakketten nodig dan tot nu zijn ingezet. Ook deze zullen nader worden uitgewerkt, wanneer er belangstelling voor is.

Overzicht landelijke beheerpakketten ANLb versie 1-12-2015

Akkervogelpakketten CMG

Weidevogelpakketten CMG

Aanmelden nieuwsbrief