Open grasland

Boerennatuur Midden Groningen

Weidevogelbeheer

Aan de oostkant van het werkgebied bevinden zich een aantal gebieden waar weidevogelpopulaties te vinden zijn. Dit zijn de gebieden Crangeweer, Hoeksmeer, Holwierde en Oling. Het Hoeksmeer maakt deel uit van Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS), hier zal dan ook het zwaartepunt van de maatregelen liggen. Natuurmonumenten beheert het terrein, en het beheer zal zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd om tot een optimaal leefgebied voor de vogels te komen. Bij weidevogelbeheer is het van belang met mozaïeken te werken, een clustering van verschillende maatregelen: broeden, foerageren en opgroeiende kuikens.

Maatregelen

Grasland met rustperiode: regulier grasland, met een latere maaidatum vanaf 1 april, met variërende einddata van 1 juni tot 1 augustus. Het biedt broedende weidevogels rust, en het vergroot de kans op het broedsucces en grootbrengen van de jongen.

Kruidenrijk grasland: grasland, met een ijle vegetatie door een lagere mestgift. Hierdoor zal de vegetatie meer open worden, en meer kruiden bevatten. Dit is ideaal als broedbiotoop, maar ook als foerageergebied voor opgroeiende kuiken door de insecten die het aantrekt.

Plas-dras: dit pakket kan worden gerealiseerd op lager gelegen stukken in percelen, die al (zeer) nat van zichzelf zijn. Een plas-dras biotoop heeft een grote aantrekkingskracht op weidevogels. Van belang is de combinatie met andere vormen van beheer.

Legselbeheer: het zoeken en beschermen van gevonden nesten buiten de weidevogelbolwerken. Het gaat om regulier grasland, waar geen beheerpakket op van toepassing is. Met legselbeheer worden de gevonden nesten beschermd door het te ontzien van landbouwwerkzaamheden. Dit pakket wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met vrijwilligers

Ruige mest: met ruige mest groeit het gras rustiger dan reguliere (drijf)mest. Daarnaast biedt het veel foerageermogelijkheid door de aangetrokken insecten, en is het gunstig voor het bodemleven. Het pakket zal veelal worden ingezet in combinatie met een ander pakket, ter versterking van de effecten

Beheervoorschriften weidevogelbeheer

Binnen het stelsel van agrarisch natuurbeheer zijn landelijk pakketten opgesteld. Vervolgens is het aan de collectieven om hier gebiedsgerichte invulling aan te geven. Hier vindt u de beheervoorschriften voor de opengestelde pakketten voor Boerennatuur Midden Groningen.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Open grasland

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlb

Aanmelden nieuwsbrief