Waterbeheer

Collectief Midden Groningen

Waterbeheer

Agrarische collectieven kunnen voor het waterbeheer een beheersubsidie aanvragen binnen het ANLb. Voorwaarde is wel dat waterdoelen zijn opgenomen in het provinciaal Natuurbeheerplan en dat de provincie budget voor deze categorie heeft opengesteld. Er zijn veel partijen betrokken bij de verbetering van de waterkwaliteit en waterbergend vermogen binnen het ANLb: provincies, waterschappen, collectieven en hun deelnemers en belangenpartijen. Het vraagt onderlinge afstemming en samenwerking om de mogelijkheden voor het gebied in kaart te brengen en te bepalen welke instrumenten daarvoor het meest geschikt zijn. Dit gebeurt in het zogenaamde gebiedsproces voor ANLb. De provincies voeren de regie hierop. Provincies beslissen op basis van de uitkomsten of ze het ANLb-water openstellen. Het ANLb-water wordt betaald uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Om gebruik te kunnen maken van deze subsidie is nationale cofinanciering nodig. De provincies maken hierover afspraken met de waterschappen.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Open grasland

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlb

Meer waterbeheer

Aanmelden nieuwsbrief