ANLS

Boerennatuur Midden Groningen

ANLS

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren

ANLS is opgericht op 22 augustus 2000. Het doel van de oprichting was het nieuw te vormen natuurgebied Midden Groningen. Graag wilden we het beheer gezamenlijk met boeren uit de gemeente oppakken. Staatsbosbeheer is de eigenaar van het deelgebied in Slochteren, en de uitvoering van beheer is uitbesteed aan ANLS. Samen werken we aan de doelen die de provincie heeft opgesteld in het Natuurbeheerplan. 

Beheer en uitvoering in natuurgebieden

Een belangrijk onderdeel van het beheer door ANLS is het weiden van kuddes om het open karakter van de gebieden te behouden. Hiermee zijn we gestart in de Westerpolder nabij Kolham met een kudde Herefords. Er grazen z’n 70 moederdieren, en elk jaar wordt de kudde geselecteerd om het aantal op peil te houden. Bijzonder in dit gebied is het voorkomen van de krabbenscheer en de hierop voorkomende groene glazenmaker, de kwartelkoning en een bijzondere orchidee, allen zgn. ‘rode lijst’ soorten. Daarnaast onderhouden we de rasters, maaien we daar waar nodig, verwijderen we schadelijke onkruiden zoals jacobskruiskruid en voeren we snoeiwerkzaamheden uit. 

Naast dit gebied, grazen er in het natuurgebied bij Woudbloem Blaarkoppen: een sobere, Groninger koe die dit ‘werk’ prima kan uitvoeren. Dit is een kudde van zo’n 20 moederdieren, met hiernaast ook jongvee. In het gebied Dannemeer is 550 hectare omgevormd tot ‘oermoeras’. Hier weidt ANLS schapen, en hier voeren we maaiwerkzaamheden uit. Een kort lopend project voor de energiemaatschappij RWE, waarbij ANLS het beheer ook uitgevoerd. Aan de westkant van het Schildmeer ligt Tetjehorn, nabij Overschild. Hier grazen zo’n 90 koeien van de leden van ANLS van april t/m oktober. Met de inrichting van het gebied aan de oostkant van het Schildmeer, de Haansplassen, wordt het natuurgebied Midden Groningen voltooid. Dit natuurgebied is gedoopt tot ‘’t Roegwold’. In 2016 wordt dit gebied verder ingericht, en overgedragen aan Staatsbosbeheer en ANLS.

Nabij deze Haansplassen heeft ANLS samen met Meervogel een 55 hectare groot gebied wat ingericht is als vogelakker: stroken natuurgras en luzerne wisselen elkaar af en worden volgens een regime gemaaid. Energiemaatschappij RWE is eigenaar van dit gebied en Vereniging Meervogel en ANLS beheren dit gebied. Hierbij worden we geadviseerd door Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, waarbij zij ook de monitoring uitvoeren. Het gebied is ingericht ten behoeve van de blauwe kiekendief en de velduil. Uit monitoring blijkt dat dit gebied dan ook goed gebruikt wordt door de soorten.

Naast bovenstaande, is ANLS ook actief in de dorpen in het gebied: het realiseren van o.a. een dorpsrandpark, en het realiseren van gebruiksbos: een bos met verschillende functies voor de lokale samenleving.

Agrarisch Natuurbeheer

In het verleden heeft ANLS zich ook ingezet voor de weidevogels. Helaas heeft de provincie dit succesvolle weidevogelgebied van de kaart geschrapt. Dit omdat het gebied midden tussen EHS Midden Groningen en Meerstad ligt, waardoor de provincie het gebied niet meer als geschikt acht. Wel zijn we de afgelopen jaren nog aan de slag geweest met akkerranden voor Functionele Agrobiodiversiteit (FAB). Met dit project hebben we kennis onder de leden kunnen verspreiden over natuurlijke plaagbestrijding en de gevolgen van chemische bestrijding. Een zeer nuttig project waar men veel van geleerd heeft voor in de dagelijkse praktijk.

Voor meer informatie kijk op: www.anls-slochteren.nl

Natuurverenigingen

ANLS

ANLS

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren

ons-belang-thumbnail

Ons Belang

Ons Belang – Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer

Meervogel

ANV Meervogel

Agrarische Natuurvereniging ‘Meervogel’

wierde-en-dijk

Wierde & Dijk

Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Groningen

Aanmelden nieuwsbrief