ANV Meervogel

Boerennatuur Midden Groningen

 

Agrarische Natuurvereniging ‘Meervogel’

Eind 2001 is anv Meervogel opgericht door agrariërs rondom Schildmeer en Hoeksmeer. De aanwezigheid van overwinterende ganzen was destijds één van de aanleidingen om zich te verenigen. Inmiddels houdt anv Meervogel zich met vele verschillende aspecten van agrarisch natuurbeheer bezig. Het werkgebied beslaat landerijen rondom Schildmeer en Hoeksmeer, de Olingerpolder, Garreweer, Jukwerd en Krewerd.

Ganzen

Rondom Schildmeer en Hoeksmeer overwinteren jaarlijks tienduizenden ganzen. Met name de grauwe gans, brandgans en kolgans komen in het najaar massaal vanuit het noorden hier naar toe. De agrariërs binnen Meervogel vangen deze wintergasten op; ze kunnen hier ongestoord vreten. Vaststelling van de gebiedsgrenzen en beheervormen wordt in nauwe samenwerking met de provincie Groningen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de WBE gedaan.

Voorheen trokken vrijwel alle ganzen in het voorjaar weer weg richting het hoge noorden. Echter de laatste jaren zijn er steeds meer ganzen die jaarrond blijven, zogenaamde ‘overzomeraars’. Met name deze groep ganzen zorgt voor forse schade aan de gewassen. Zij vreten immers op het land tijdens het groeiseizoen waardoor er forse schade aan de gewassen is en de gras- en graanopbrengsten beduidend lager zijn. Binnen de provincie Groningen zijn meer regio’s waar veel ganzen voor komen. In overleg met de andere anv’s en collectieven wordt er overlegd met de provincie over het te voeren beleid. De vereniging gebruikt hierbij haar kennis en ervaring.

Weidevogels

Alle leden van anv Meervogel zijn agrariër. Zij halen hun inkomsten dus in de eerste plaats uit de landbouw. Echter, landbouw en natuurbeheer sluiten elkaar niet uit. Middels agrarisch natuurbeheer zet anv Meervogel zich in om weidevogels zoals de grutto en kievit te behouden. In onderling overleg wordt het land voor het broedseizoen ingericht voor weidevogels, denk hierbij aan vernatting van percelen (‘plas-dras’) en rustperiodes. Tevens wordt gedurende het broedseizoen rekening gehouden met de weidevogels d.m.v. legselbeheer. Vrijwilligers steken vele uren in het zoeken naar vogels en nesten. De vrijwilligers melden aan de leden wat zij gezien hebben, zodat ze er tijdens landwerkzaamheden rekening mee kunnen houden.

Natuurcompensatie

Ten zuiden van het Schildmeer is een gebied van 55 hectare ingezaaid met luzerne en kruidenrijk gras. Dit gebied is eigendom van RWE (compensatiegrond). Deze gewassen zijn in stroken gezaaid en worden jaarlijks enkele malen gemaaid (rekening houdend met het broedseizoen!). Luzerne is een vlinderbloemige die zelf stikstof uit de lucht kan halen waardoor deze teelt zonder kunstmest goed mogelijk is. Dit beheer trekt vele muizen aan en daardoor ontstaat een gunstig leef- en foerageergebied voor de blauwe kiekendief en velduil. Anv Meervogel voert dit project uit samen met andere partners waaronder anv Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren.

 

Fietsroute

Zichtbaarheid is in de huidige maatschappij essentieel voor je bestaansrecht. Ook agrariërs moeten laten zien wat zij doen. Daarom is een fietsroute door het werkgebied van Meervogel uitgezet. Onderweg zijn informatiepanelen geplaatst waarop tekst en uitleg wordt gegeven over de werkzaamheden van de agrariërs rekening houdend met de natuur. Deze fietsroute is het hele jaar door voor iedereen toegankelijk. Ieder seizoen heeft zijn charme en u zult ook steeds weer andere dingen zien. De route is te vinden op onze website en bij verschillende toeristische informatiepunten.

Meer weten? Zie: www.meervogel.nl

Of mail ons op:     meervogel@live.nl

  

Natuurverenigingen

ANLS

ANLS

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren

ons-belang-thumbnail

Ons Belang

Ons Belang – Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer

Meervogel

ANV Meervogel

Agrarische Natuurvereniging ‘Meervogel’

wierde-en-dijk

Wierde & Dijk

Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Groningen

Aanmelden nieuwsbrief