Organisatie

Boerennatuur Midden Groningen

Wie zijn wij?

Boerennatuur Midden Groningen werkt met boeren die hart hebben voor mens en natuur. Wij dragen bij aan het waardevol produceren van voedsel waarbij wij een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor de waterkwaliteit verbinden.

Wat houd agrarisch natuurbeheer in?

Om de boerenlandvogels en hun leefomgeving te beschermen kunnen agrariërs in ons werkgebied verschillende beheerpakketten toepassen, variërend van licht (bijvoorbeeld uitgesteld maaien) tot zwaar (hierbij kunt u denken aan de aanleg van een plasdras). Bij elk beheerpakket ontvangt de agrariër een beheervergoeding ter compensatie.

Waarom een collectief?

Boerennatuur Midden Groningen (eerst Collectief Midden Groningen) is opgericht ten behoeve van het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Vanaf 2016 kan alleen nog subsidie voor agrarisch natuurbeheer worden verstrekt aan een zgn. ‘group of farmers’. Het Boerennatuur Midden Groningen is opgericht door 4 agrarische natuurverenigingen (ANV’s): ANLS, Ons Belang, Vereniging Meervogel, Wierde & Dijk. Het werkgebied van het collectief bestrijkt dan ook de gebieden van deze 4 ANV’s: Groningen – Zoutkamp – Delfzijl – Hoogezand.

 

Natuurinclusieve landbouw

Klimaat en Water

 

 

 

Wat doet het collectief in het agrarisch natuurbeheer?

Het collectief is de gesprekspartner met de overheid. De Provincie stelt de kaders in het Natuurbeheerplan: waar mag welke vorm van beheer plaatsvinden. Hierbinnen is het collectief aan zet om, samen met de grondeigenaren, een ecologisch verantwoord plan van maatregelen neer te leggen. Deze maatregelen kunnen effectief en efficiënt worden ingezet omdat het collectief, met de inliggende ANV’s, de grondgebruikers en het gebied goed kent. Dit alles heeft tot doel het verbeteren van de weidevogel- en akkervogelstand door agrarisch natuurbeheer in Nederland.

 

Wat doet het collectief aan biodiversiteit?

In het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie werkt het collectief mee aan een tweetal pilots, beide gericht op het regionaal ontwikkelen van duurzame en economisch gezonde landbouw waarin biodiversiteit een grote rol heeft.
Meer informatie

Wat doet het collectief aan waterkwaliteit?

Boerennatuur Midden Groningen voert, samen met de twee waterschappen in haar werkgebied, Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, projecten uit waarbij de belangen samenkomen van zowel de waterschappen (goed waterbeheer en goede waterkwaliteit) als het collectief (meer biodiversiteit en boerenlandvogels op de akkers en weiden van de agrariërs).
Meer informatie

Bestuur

Het bestuur van Boerennatuur Midden Groningen wordt gevormd door 4 agrariërs binnen haar werkgebied. Het streven is, dat alle inliggende anv’s een bestuurslid leveren. Er is bewust voor deze samenstelling gekozen: bestuursleden uit de vier anv’s zorgen voor draagvlak in, en kennis uit de regio. Een onafhankelijke secretaris vult het bestuur aan, en op deze manier ontstaat er een oneven aantal bestuurders. Om de 5 weken vergadert het bestuur van het collectief. Vergaderpunten zijn bijvoorbeeld zaken uit het akker- en weidevogelbeheer, het gebiedsplan (pakket van uitgezette maatregelen bij beheerders), beheermonitoring en zaken die vanuit de anv’s naar voren worden gebracht. Bestuursondersteuning en coördinatie van het gebiedsplan wordt uitgevoerd door een gebiedscoördinator.

Team

Het team van Boerennatuur Midden Groningen bestaat uit 5 bestuursleden en 8 werknemers:

 

team-collectiefmiddengroningen

Het bestuur

Van links naar rechts: Frank de Jong, Aniëla Sirks, Gerard Hegge, Alma den Hertog en Koos Koop

Koos Koop

Koos Koop

Voorzitter

Aniëla Sirks

Aniëla Sirks

Secretaris

Emailadres: aniela@boerennatuurmg.nl

Frank de Jong

Frank de Jong

Penningmeester

Alma den Hertog

Alma den Hertog

Algemeen bestuurslid

Gerard Hegge

Gerard Hegge

Algemeen bestuurslid

team-collectiefmiddengroningen

Het team

Van links naar rechts: Ria Boven, Sophia de Jong, Hinderi Tamminga, Jorian Huisman, Harmannus Blok, Menze Hofman en Isabel Weinbeck.

Menze Hofman

Menze Hofman

Directeur

Emailadres: menze@boerennatuurmg.nl

telefoonnummer: 06 24829189

Janny Kooistra

Janny Kooistra

Projectleider

Emailadres: janny@boerennatuurmg.nl

telefoonnummer: 0625495953

Isabel Weinbeck

Isabel Weinbeck

Gebiedscoördinator ANLb

Emailadres: isabel@boerennatuurmg.nl

telefoonnummer: 06 23064596

Ria Boven

Ria Boven

Secretariaat

Jorian Huisman

Jorian Huisman

Gebiedscoördinator ANLb

Emailadres: jorian@boerennatuurmg.nl

Telefoonnummer: 06 57611522

Sophia de Jong

Sophia de Jong

Bureaumedewerker ANLb

Emailadres: sophia@boerennatuurmg.nl

Telefoonnummer: 06 13255128

Harmannus Blok

Harmannus Blok

Projectleider

Emailadres: harmannus@boerennatuurmg.nl

Telefoonnummer: 06 53270366

Hinderi Tamminga

Hinderi Tamminga

PR en sociale media

Jop Gerrits

Jop Gerrits

Projectmedewerker

Emailadres: jop@boerennatuurmg.nl

Telefoonnummer: 06 17672598

2ontributie

De leden van Boerennatuur Midden Groningen betalen jaarlijks contributie.
Deze contributie bestaat uit 2 delen.
Een vast deel:

  • € 25,00 per jaar voor leden die ook lid zijn van een ANV
  • € 75,00 per jaar voor leden die geen lid zijn van een ANV

Een variabel deel: voor 2023 is dit 2 % van de beheerbijdrage over het voorgaande jaar.

Van het variabele deel wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering het percentage vastgesteld.

 

Vrijwilligers

Het Boerennatuur Midden Groningen zet zich samen met de boeren in voor de natuur en voornamelijk de weide- en akkervogels in agrarisch gebied. Dit lukt alleen dankzij de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers. Gedurende het broedseizoen kijken zij bij de verschillende weilanden en akkerlanden naar de aanwezigheid van vogels en geven dit door. Samen met het Collectief en de boer bekijken zij of er op het land gewerkt kan worden of dat er maatregelen nodig zijn om de vogels en/of nesten te beschermen.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers met een passie voor natuur, die zich graag willen inzetten voor de bescherming van de verschillende soorten weide- en akkervogels.

Heb je interesse om je als vrijwilliger in te zetten voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het werkgebied van het Boerennatuur Midden Groningen?

Stuur een mail naar info@boerennatuurmg.nl

Vrijwilliger bij CMG worden
Aanmelden nieuwsbrief