Projecten

Boerennatuur Midden Groningen

Agrarisch Natuurbeheer

Vanaf 1 januari 2016 wordt het agrarisch natuurbeheer collectief geregeld. Dat wil zeggen: deelnemers aan agrarisch natuurbeheer hebben niet meer een individueel contract met de overheid, maar sluiten het contract af bij het collectief. Het collectief heeft vervolgens weer een contract met de overheid. Aanleiding voor deze verandering zijn de hoge overheadkosten, en tegenvallende resultaten van het agrarisch natuurbeheer. Dit moet en kan anders! Door het werken via collectieven, gaat de overheid van 14.000 individuele contracten naar 40 collectieve contracten in heel Nederland. Daarnaast moet ook de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer omhoog. Daarom is in Nederland gekozen voor collectieven, gevormd door lokale agrarische natuurverenigingen (anv’s): de streek aan zet! De anv’s en collectieven kennen het gebied en de mensen. Samen moeten we ervoor zorgen dat de resultaten verbeteren. Collectief zetten we ons in voor het verbeteren van de vogelstand. Maar naast het akker- en weidevogelbeheer, zijn ook de leefgebieden ‘droge- en natte dooradering’ ontwikkeld, met bijbehorende doelsoorten zoals de grote modderkruiper en de groene glazenmaker. Deze vormen van beheer zijn nieuw voor de collectieven en anv’s. Om deze reden is er voor gekozen om in 2016 hier nog niet op in te zetten, maar eerst in samenwerking met relevante partners onderzoek te doen naar de mogelijkheden in ons gebied. Enkel effectief beheer, daar zetten we op in!

Projecten

Deltaplan Waterbeheer

Kansrijk GLB

Welke kansen kan de nieuwe GLB uw bedrijf bieden?

Actueel

Deltaplan Waterbeheer

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

 

Deltaplan Waterbeheer

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Aanmelden nieuwsbrief