Gebiedsofferte

Boerennatuur Midden Groningen

Gebiedsofferte

Vanuit de overheid worden verschillende ruimtelijke vraagstukken gepresenteerd met betrekking tot het landelijk gebied. Deze vraagstukken zijn vertaald in het zogenaamde NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) en het PPLG (Provinciaal Programma Landelijk Gebied). De kwesties die hierin naar voren komen, betreffen klimaat, natuur en water. Het afgelopen half jaar hebben diverse deelgebieden in de provincie Groningen interactieve sessies georganiseerd omtrent de pijlers klimaat, natuur en water om van daaruit een nulmeting te kunnen vormen. Deze sessies worden de TLG (transititie landelijk gebied) sessies genoemd.

Het is evident dat de provincie Groningen een agrarische provincie is. Landbouw vormt het verdienmodel van het landelijk gebied en dit willen wij uiteraard behouden. Om deze reden is er een soort gelijk TLG gestart, maar dan specifiek uit de agrarische gedachte genaamd: de Gebiedsofferte.

De gedacht is dat de mogelijkheden, expertise en oplossingen zich in het gebied zelf bevinden, met name bij de agrariërs. In samenwerking met de collectieven Boerennatuur Groningen West en Noardlike Fryske Wâlden willen we een gebiedsofferte opstellen dat gericht is op verbetering van bodem, water, biodiversiteit, landschap en klimaat. Met een gebiedsofferte streven aanbiedende (agrariërs) en vragende partijen (overheden) naar langdurige overeenkomsten over deze diensten. Op deze manier biedt de gebiedsofferte zekerheid voor het behalen van resultaten en biedt het perspectief voor de landbouw in het gebied.

Medio Mei werd het coalitieakkoord gepresenteerd waarmee de NPLG op pauze werd gezet. Gedeputeerde Emmens heeft echter besloten om de processen rondom de TLG sessies door te laten gaan. Dit heeft ook zijdelings ook effect op de gebiedsofferte.

Boerennatuur Midden Groningen is nauw betrokken geweest bij deze sessies en heeft waardevolle input voor de gebiedsofferte verzameld. Een kerngroep van boeren uit het gebied heeft een visie opgesteld die als ijkpunt dient voor de gebiedsofferte. Op 17 juni organiseren we een bijeenkomst voor boeren die willen meedenken over de inhoud van de gebiedsofferte.

Wij nodigen alle betrokkenen uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst en samen te werken aan een duurzame toekomst voor de landbouw in Groningen.

 

 

 

Projecten

Deltaplan Waterbeheer

Kansrijk GLB

Welke kansen kan de nieuwe GLB uw bedrijf bieden?

Actueel

Deltaplan Waterbeheer

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

 

Deltaplan Waterbeheer

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Aanmelden nieuwsbrief