Natuurinclusieve landbouw

Boerennatuur Midden Groningen

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw in de Noordelijke kleischil

(in de provincies Fryslân en Groningen)

De noordelijke kleischil is een van de belangrijke landbouwgebieden van Europa. De hoogwaardige teelt van pootaardappelen voor de internationale markt is zondermeer onderscheidend en iets om trots op te zijn. Akkerbouw en melkveehouderij domineren het gebied en bieden ieder voor zich en gezamenlijk ruim voldoende kansen om de transitie naar een natuurinclusieve landbouw te maken. Voor ons staat het agrarisch bedrijf centraal, met oog en aandacht voor de leefbaarheid, het landschap, en de plattelandseconomie. Kortom; een aantrekkelijk gebied waar het goed wonen, leven, werken en recreëren is.

En we beginnen niet bij nul. Veel boeren zijn al bezig met het verbeteren van de bodemkwaliteit van hun percelen. Veel boeren zetten al stappen om natuurlijke processen meer en meer te integreren in hun bedrijfsvoering. Dit willen we de komende jaren verder stimuleren en ontwikkelen, met  0ndersteuning vanuit de overheid. Niet door het opleggen van nieuwe wet- en regelgeving, maar juist door het faciliteren en het bieden van ruimte aan initiatieven van onderop.

Lees hieronder meer over het streefbeeld en het actieplan van de noordelijke kleischil.

Veldbijeenkomst: Verduurzaming van pootaardappelteelt in Groningen

Nieuwsbericht: Effecten van compost in de pootaardappelteelt

Nieuwsbericht: Minder chemie in de pootaardappelteelt

Veldexcursie: Verduurzaming pootaardappelteelt in het Hogeland

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Flyer: Algemeen

Flyer: sabbatical year

Flyer: micronutrienten

Flyer: compost

Projecten

Deltaplan Waterbeheer

Kansrijk GLB

Welke kansen kan de nieuwe GLB uw bedrijf bieden?

Actueel

Deltaplan Waterbeheer

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

 

Deltaplan Waterbeheer

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Aanmelden nieuwsbrief