Privacyverklaring

Boerennatuur Midden Groningen

Privacyverklaring

Boerennatuur Midden Groningen

Boerennatuur Midden Groningen, Geweideweg 7a  9798 TA Garmerwolde, mailadres: info@boerennatuurmg.nl, mobiel:06 24829189, verzamelt persoonsgegevens over u via inschrijving op beheer (beheerder), als medewerker, vrijwilliger of als bestuurslid. Boerennatuur Midden Groningen heeft mailadressen en telefoonnummers van beheerders, vrijwilligers en personen/organisaties waar we in het kader van agrarisch natuurbeheer contact mee onderhouden.

Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina op onze website. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen.

Uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u deelnemer bent in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer bij Boerennatuur Midden Groningen als beheerder of als wij contact onderhouden met u als vrijwilliger of persoon/organisatie.

Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren.

Wij verzamelen de volgende gegevens over u:

Naam, adres, mailadres en telefoonnummer, alsmede KvK nummer en bankrekeningnummer (indien van toepassing).
Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:
te kunnen voldoen aan de subsidieverplichting vallende onder het ANLb
te kunnen sturen en ondersteunen op het agrarisch natuurbeheer
uitbetalingen onder het ANLb te kunnen verrichten
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Als we voor het agrarisch natuurbeheer de gegevens nodig hebben die u bij het RVO hebt ingediend, kan dat alleen als u ons daarvoor een machtiging verleend.

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. In dat geval spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving.

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.

Anonieme gegevens

Onze website verzamelt automatisch anonieme of algemene informatie over u als gebruiker van de website.

Met deze gegevens kunnen we bepalen hoe u als bezoeker onze website gebruikt, maar daarmee kunnen we niet uw identiteit vaststellen.

Deze gegevens zien we dan ook niet als persoonsgegevens.

Minderjarigen

Gebruikers jonger dan 16 jaar hebben toestemming van hun ouders of voogd nodig. Na het geven van die toestemming mogen de ouders of voogd de gegevens die zijn doorgegeven altijd aanpassen of verwijderen. Zodra we merken dat er géén toestemming is gegeven doen we er alles aan om zo snel mogelijk alle persoonsgegevens te verwijderen.

Uw rechten als gebruiker

U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

De persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
De persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
Verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
Bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
Een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
De toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
Bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door een mail te sturen naar info@boerennatuurmg.nl.

Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden.

U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen.

Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals onze computers degelijk te beveiligen en passwords te gebruiken.

In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

Functionaris Gegevensbescherming:

A. Sirks, secretaris Boerennatuur Midden Groningen

Aanmelden nieuwsbrief