Agrarisch natuurbeheer

Veldleeuwerik, Grutto, Grauwe Kiekendief en Kievit zijn kenmerkende soorten van het boerenlandschap. Landelijk gaan deze soorten achteruit, maar in bepaalde gebieden komen ze nog voor. Om deze soorten te beschermen nemen boeren maatregelen, zoals het uitstellen van maaien en het aanleggen van wintervoedselveldjes. De maatregelen worden vergoed door de subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Gaandeweg zijn er meer maatregelen bijgekomen om bij te dragen aan waterkwaliteits- en klimaatdoelen.

In de provincie Groningen coördineren drie collectieven de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. Het collectief spreekt met boeren af waar welke maatregelen genomen worden én vraagt de subsidie voor de boer aan. In het werkgebied van Collectief Midden Groningen bevinden zich zeven clusters van akkervogels en vier weidevogelgebieden.

Aanmelden nieuwsbrief